STATUTTER

 

                                                               for

 

                               LEONCE MAHAUT’s  ÆRES-MEDALJE.

 

 

Nærværende statutter er udfærdiget i henhold til § 6 i de oprindelige som bilag vedhæftede vedtægter for Leonce Mahaut’s Æres-Medalje, hvorefter det tilkommer den siddende komité at træffe beslutning om medaljens fortsatte uddeling i tilfælde af, at Salle d’Armes Mahaut måtte ophøre med at eksistere.

 

De nulevende medlemmer af uddelingskomitéen ved Salle d’Armes Mahaut’s ophør har herefter besluttet følgende:

 

                                                                I

                                                            

Uddelingen af Leonce Mahaut’s Æres-Medalje genoptages og uddelingen sker i overensstemmelse med de i § 3 i de oprindelige vedtægter anførte retningslinier.

 

                                                              

                                                               II

 

Der nedsættes en ny uddelingskomité, der består af følgende personer:

 

                                                  Yvonne Mahaut Kock

                                                  Thomas Christian Kock

                                                  Keld Ragn Jensen

 

Komitéen er selvsupplerende således, at de resterende medlemmer i tilfælde af vacance selv udpeger et nyt medlem.

 

                                                               III

 

Det tilkommer den til enhver tid siddende komité efter behov at foretage ændringer i nærværende statutter eller evt. at træffe bestemmelse om opløsning af komitéen og bringe uddelingen af Æres-Medaljen til ophør.

 

                                                               IV

 

Komitéen træffer i tilfælde af uenighed sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Enhver af komitéens medlemmer kan foranledige komitéen indkaldt til møde, når der måtte findes behov derfor.

                                                             

 

 

                                                               V

 

Udgifterne ved Æres-Medaljens uddeling afholdes gennem frivillige bidrag og har i mange år været betænkt af Fægtekunstens Venner.

 

I overensstemmelse med den hidtidige praksis bestemmes det, at medaljen skal tilbagegives til komitéen ved modtagerens død.

 

 

 

 

Holte 29/04/2002.